Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 sekä investointiohjelma vuosille 2022-2025

 

Khall 22.11.2021 § 392 

 

 

 

 Vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh. 040 747 7736

 talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655

 

Kuntalain 110 §:n mukaan: "Valtuuston on vuoden loppuun men­nes­sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ot­taen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Ta­lous­ar­vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Ta­lous­ar­vio­vuo­si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun­ta­stra­te­giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta­lous­ar­vios­sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi­min­nan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kun­nan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo­den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lu­kien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toi­men­pi­teis­tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel­lyt­­mät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra­hoi­tus­tar­ve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net­to­mää­räi­se­nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu­los­las­kel­ma­osa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta­lous­ar­vio­ta."

 

Käyttötalous ja investoinnit ohjaavat kaupungin toimintaa. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma osoittavat kaupungin kokonaistalouden kehityksen ja tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden toimintamenoihin ja suunnitelman mukaisiin poistoihin. Taloussuunnittelussa on noudatettava muun ohella vuotuisuus-, tasapaino-, täydellisyys ja bruttoperiaatteita sekä yhtenäisyyden ja julkisuuden periaatteita.

 

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laadinta on käynnistynyt kesäkuussa, kun kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet. Talousarvion raamitusta kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksissaan 14.6.2021 ja 20.9.2021.

 

Vuoden 2022 talousarvio perustuu nykyisiin veroprosentteihin, verotuloennusteisiin ja kuntatalousohjelman mukaisiin valtionosuuksiin ja on 1.898.350 euroa alijäämäinen. Jämsän kaupungin taseessa on kuitenkin kumulatiivista ylijäämää vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen 3,6 milj. euroa, ja kun vuoden 2023 tilinpäätöksen odotetaan olevan 698.444 euroa ylijäämäinen, ei katettavaa kerry taloussuunnitelmavuosina. Suunnitelmavuosien osalta suurin epävarmuus liittyy sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen siirtymiseen hyvinvointialueille ja tämän vuoksi tapahtuvat valtionosuuksien ja verorahoituksen muutokset. Talousarvion laadinnan aikaan oli saatavissa vasta karkeita ennusteita. Vuosi 2023 tulee olemaan kuntataloudessa erittäin poikkeuksellinen, kun kuntien menoista ja tuloista siirtyy huomattava osa hyvinvointialueille. Kaikkia vaikutuksia kuntien talouteen ei vielä ole tiedossa, mutta periaatteessa uudistuksen ei pitäisi heikentää tai parantaa kunnan taloutta merkittävästi.

 

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Kuntalaki 39 §, 110 §, Jämsän kaupungin hallintosääntö 25 §, 68 §

 

 

Ehdotus vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

 

 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja -suunnitelman vuosille 2022 - 2024 sekä investointiohjelman vuosille 2022 - 2025 esityslistan liitteen mukaisesti.

 

Päätös Talousarvion investointiosa

Keskustelun aikana esittelijä teki talousarvion investointiosaa koskevaan päätösehdotukseen seuraavat muutokset:

Paunun tekonurmikenttä
- Kaupunginhallitus on 17.2.2020 kokouksessaan hyväksynyt tekonurmikentän sijoituspaikaksi Paunun jäähallin päätynurmikentän. Jämsänkosken Ilves vastaa tekonurmihankkeen toteuttamisesta ja hakee toteutukseen avustusta Keski-Suomen ELY-keskukselta. Jämsän kaupunki rahoitusosuus kentän kokonaiskustannuksesta on 16 %, joka määräytyy kaupungin (koululaiskäyttö) laskennallisesta käyttöosuudesta. Lisäksi kaupungin kustannuksiksi tulevat alueen halki kulkevan vesijohdon ja osittain alueelle sijoittuvan kevyen liikenteen väylän siirtäminen. Tekonurmen käyttö on mahdollista 35 viikkoa vuodessa nurmikentän 16-20 viikon sijaan. Sydäntalven aikaan kenttää pidetään lumella suojattuna. Tekonurmen tuntimääräiselle käytölle ei ole ylärajaa kuten nurmikentillä. Nurmikentän kunnossapidon kustannus on vuodessa noin 9 000 €, kun taas tekonurmen kunnossapito kustantaa noin 3 000 €/vuosi. (Palloliiton tekonurmiopas / käyttö). Taulukkoon korjattava euromääräinen investointiesitys on 125 000 euroa.

Vitikkalan risteysalue
- Vitikkalan risteysalueen kunnostaminen siirretään vuodelle 2023. Vehkaojantien kunnostukseen tehdään varaus vuodelle 2022.

Lukkoilakodin muutostyöt
- Lukkoilakodin muutostöihin varataan 25 000 euron määräraha investointiosaan.

Pakettiautojen hankinta
- Kohtaan koneet ja kalusto sekä vesiliikelaitoksen investoinnit lisätään maininta, että pakettiautojen hankinnassa on sähköauto etusijalla. Kaupungin strategiassa on sitouduttu ympäristötekoihin.

Päijänrannan asemakaava
- Päijänrannan asemakaavan suunnitteluun lisätään 50 000 euroa vuodelle 2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti talousarvion investointiosaa koskevat päätösehdotuksen muutokset.

Käyttötalousosa

Keskustelun aikana Jämsän Aluelämpö Oy:n osalta Lotta Ahola ehdotti Ulla Patrosen kannattamana, että osinkotuottoja arvioidaan 500 000 vuodelle 2022. 
Keskustelun aikana Pekka Laaksonen ehdotti, että Jämsän Aluelämpö Oy:n osinkotuottoja arvioidaan 800 000 euroa. Pekka Laaksosen esitystä ei kannatettu joten se raukesi.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Ne, jotka kannattivat alkuperäistä ehdotusta, ilmaisivat "jaa" ja ne, jotka kannattivat Lotta Ahola esitystä ilmaisivat "ei". Alkuperäinen ehdotus sai kaksi (2) ääntä (Jukka Haaparanta, Pekka Laaksonen).  Lotta Aholan esitys sai kuusi (6) ääntä (Lotta Ahola, Jorma Poti, Ulla Patronen, Anssi Mennala, Sanna Rajala , Merja Lahtinen). Äänestyksessä annettiin yksi (1) tyhjä ääni (Joni Frisk).

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että äänin 2-6, 1 tyhjä Lotta Aholan esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Piritta Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen koskien Jämsän Aluelämpö Oy:n osuuden käsittelyä eikä ollut läsnä tältä osin päätöstä tehtäessä (yhteisöjäävi).

Talouden tasapainottaminen:
Keskustelun aikana esittelijä teki talousarvion käyttötalousosaa koskevaan päätösehdotukseen seuraavan muutoksen:

- Talouden tasapainottamiseksi lisätään kiinteistöjen / tonttien myyntituottoja 250 000 euroa, metsän myyntituloja 110 000 euroa ja vähennetään Jämsän Terveys Oy:n kustannuksia 300 000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti talousarvion käyttötaloutta koskevat päätösehdotuksen muutokset.

Henkilöstö:

Keskustelun aikana esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan muutoksen:
Kohdasta henkilöstö (kappale 4.1. Henkilöstö, s. 48) poistetaan lause "Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat vakinaista täyttöä varten silloin, kun ko. virka tai toimi ei sisälly henkilöstösuunnitelmaan".

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotukseen tehdyn muutoksen.

 

 Kaupunginhallituksen projektit:

 Keskustelun aikana esittelijä teki päätösehdotukseen seuraava muutoksen:

 Kaupunginhallituksen projekteihin lisätään 112 000 euroa (rakennemuutosprojektien omavastuuosuus).

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

 

 Jämsän Vesi liikelaitos:

 Keskustelun aikana Lotta Ahola esitti Merja Lahtisen kannattamana, että Jämsän Vesi liikelaitoksen peruspääoman korko vuodelle 2022 on 1 %.

 

 Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Ne, jotka kannattivat alkuperäistä ehdotusta, ilmaisivat "jaa" ja ne, jotka kannattivat Lotta Ahola esitys ilmaisivat "ei".

 

 Alkuperäinen ehdotus ei saanut yhtään ääntä (0). Lotta Ahola esitys sai yhdeksän (9) ääntä (Lotta Ahola, Jorma Poti, Joni Frisk, Jukka Haaparanta, Pekka Laaksonen, Anssi Mennala, Ulla Patronen, Sanna Rajala, Merja Lahtinen).

 

 Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että äänin 0-9 kaupunginhallitus hyväksyi Lotta Aholan esityksen.

 

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja -suunnitelman vuosille 2022-2024 sekä investointiohjelman vuosille 2022-2025 esityslistan liitteen mukaisesti.

 

Tarja Uusipaasto poistui asian käsittelyn aikana klo 17.50. Varajäsen Merja Lahtinen saapui klo 17.50.

 

Piritta Rantanen oli poissa asian käsittelyn aikana klo 15.55-17.00.

 

Vs.elinvoimajohtaja Katja Rissanen oli läsnä asian käsittelyn aikana (klo 16.10-17.50).

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 29.11.2021 § 70  

71/02.02.00/2021  

 

 

 

Lukkoilakodin huoneistokohtainen ilmastoinnin parantaminen on varattu hallituksen päätöksestä poiketen toimitilapalvelujen käyttötalouteen, koska kyseinen korjaus on normaalia toimintaan liittyvää kulua, eikä muutoinkaan täytä pysyvien vastaavien tunnusmerkistöä kirjanpitolain mukaisesti.   

 

  

 

Päätös Puheenjohtaja esitti talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyjärjestykseksi seuraavaa:

Vs.kaupunginjohtajan puheenvuoron ja valtuustoryhmien puheenvuorojen jälkeen käydään yleiskeskustelu. Sen jälkeen kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman kohdittain yksityiskohtaisen keskustelun pohjalta ja mahdolliset muutosehdotukset tehdään  käsittelyn yhteydessä ja hyväksytään kohdittain.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esittämän talousarvion käsittelyjärjestyksen.

Kokouksessa kuultiin valtuustoryhmien puheenvuorot: Sosiaalidemokraatit, Keskusta, Uusi Suunta, Kokoomus,
Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto ja Vihreät.

 

 Keskustelun aikana Markos Koskinen teki alkuperäisestä ehdotuksesta poikkeavan esityksen:

 

 Koskenpään koulun lähiliikuntapaikka 

 Muutosesitys koskien Koskenpään koulun lähiliikuntapaikan suunnitelmaa. (Talousarvionliite sivu 121) Samalla sivulla on suunnitelmat neljän eri taajamakoulun lähiliikuntapaikkojen suunnitelmista ja mahdollisuudesta hakea niihin valtionavustusta. Toisin kuin muiden koulujen kohdalla niin Koskenpään koulun kohdalle on kirjoitettu, että "Valtionavustuksen saaminen on ehtona hankkeen toteutumiselle". Ehdotan, että kyseinen lause poistetaan talousarvionkohdasta ja tämä vaatimus avustuksen saamisesta hankkeen toteutumiselle poistetaan. Kuten toisillekin kouluille, lähiliikuntapaikka on myös Koskenpään koulun alueelle tärkeä ja se tulisi toteuttaa riippumatta avustuksien saamisesta.

 

 Markos Koskisen esitystä kannattivat Pekka Kataja, Niko Riekkovaara, Jouni Kotiaho, Jukka Haaparanta, Joni Frisk, Jyrki Niittymaa, Sirpa Rintala.

 

 Puheenjohtaja kysyi kaupunginvaltuustolta, voidaanko hyväksyä yksimielisesti Markos Koskisen muutosesitys.

 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Markos Koskisen tekemän muutosesityksen.

 

 Keskustelun aikana Pekka Kataja teki alkuperäisestä ehdotuksesta poikkeavan esityksen:

 

 Jämsän kaupunkia ei ala periä korkoa Jämsän Vesiliikelaitokseen sijoittamalleen peruspääomalle

 Ihmettelemme suuresti, miksi kaupunki alkaa periä 1 %:n korkoa kaupungin Jämsän Vesi-liikelaitokseen sijoittamasta peruspääomasta, josta ei ole koskaan aiemmin peritty mitään korkoa. Ja tuo peruspääoma ei ole ollut mitään rahaa vaan pelkästään vesi- ja jätevesiverkoston siirtyminen kirjanpidollisesti kaupungin kirjanpidollisesta taseyksiköstä aikanaan perustetun Jämsän Vesiliikelaitoksen kirjanpitoon. Tämä toiminta on siis entiseen malliin kaupungin omaa toimintaa. Nyt siis kaupungin vasen käsi joutuisi maksamaan korkoa kaupungin oikealle kädelle. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Jämsän Vesiliikelaitoksen taseessa ja kaupungin taseessa näkyvälle kaupungin sijoittamalle peruspääomalle Jämsän kaupunki ei peri Jämsän Vesiliikelaitokselta korkoa, kuten ei ole peritty tähänkään asti.

 

 Pekka Katajan esitystä kannattivat Jouni Kotiaho, Jyrki Niittymaa, Joni Frisk, Niko Riekkovaara, Sirpa Rintala, Markos Koskinen.

 

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Pekka Katajan esitystä on

kannatettu joten siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja hyväksytti valtuustolla seuraavan sisältöisen

äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen

esitystä äänestävä "jaa" ja ne, jotka kannattavat Pekka Katajan esitystä

äänestävät "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 "jaa" ääntä ja 12 "ei" ääntä,

yksi (1) tyhjä.

 

Puheenjohtaja totesi äänetyksen tuloksena, että kaupunginvaltuusto

oli hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen.

 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyi tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 ja -suunnitelman

vuosille 2023 - 2024 sekä investointiohjelman vuosille 2022 - 2025.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa