Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

1. kaupunginosan osan korttelin 1 asemakaavan muutos (Rinnetie)

 

Tekla 22.03.2018 § 41
 

 Valmistelija: maankäyttöinsinööri, puh. 040 838 0122.
 

Asemakaavassa osoitetun 1. kaup.osan, korttelin 1, tontin 9 omistaja on esittänyt asemakaavan muutoksen laatimista kyseiselle tontille. Alue sijaitsee Seppolan taajamassa, Koskentien ja Rinnetien välisellä alueella Jämsänjoen läheisyydessä. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2 529 m2.
 

Hakija on esittänyt että kaava muutettaisiin siten että se sallisi joen
puoleiselle tontin osalle V-kerroksisen kerrostalon rakentamisen,
jonka kerrosala olisi 1 200 k-m2. Koskentien puoleisen tontin osan
kaavaa muutettaisiin niin että se vastaisi olemassa olevaa rakentamistlannetta.
 

Maanomistaja on valinnut kaavan laatijaksi Arkkitehtitoimisto Helena
Väisäsen, joka on laatinut hankkeesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
 

Kaavahankkeen vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 22.2.2018 § 26.
 

Ehdotus  Tekninen johtaja:


Tekninen lautakunta hyväksyy kaavan laatijaksi Arkkitehtitoimisto
Helena Väisäsen. Lautakunta hyväksyy myös laaditun osallístumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättää asettaa sen julkisesti nähtäville.
 

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin.

 

Tekla 25.10.2018 § 115
 

 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Rainer Nyholm, puh. 040 838 0122.
 

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä
27.4.-16.5.2018.


Kaavamuutoshakijoiden kanssa on allekirjoitettu kaavoitussopimus
12.10.2018. Ennen kuin kaavamuutos viedään hyväksyttäväksi tehdään vielä maankäyttösopimus hakijoiden kanssa.
 

Konsultti on laatinut kaavamuutosluonnoksen, luonnos on laadittu
hakijoiden esittämien tavoitteiden mukaisesti.
 

Koskentien puoleisen tontin (numero 11) osalla on kaavaluonnos
laadittu niin että se vastaa toteutunutta rakentamista, eli sinne on
osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 600 k-m2, ja kerrosluvut ovat I
ja II ja käyttötarkoitus on AL (Asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialue).


Joenrannan puoleiselle osalle suunnittelualuetta on osoitettu tontti
(numero 10), jossa on rakennusala V-kerroksiselle kerrostalolle ja
rakennusoikeutta on 1 200 k-m2, lisäksi on osoitettu 120 k-m2 rakennusoikeutta asukkaiden yhteistiloille sekä 40 k-m2 talousrakennukselle. Tontille on myös varattu alue leikki- ja oleskelualueeksi.
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaan on
osallisille varattava tilaisuus esittää mielipiteensä kaavaa valmisteltaessa.
 

Ehdotus  Vs.tekninen johtaja Kari Stenlund:
 

Tekninen lautakunta hyväksyy 1. kaupunginosan osan korttelin 1
asemakaavan muutosluonnoksen ja päättää asettaa sen julkisesti
nähtäville.
 

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin.

 

Tekla 28.03.2019 § 33

 

 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Rainer Nyholm, puh. 040 838 0122

 

 Kaavamuutosluonnos pidettiin nähtävillä 12.-26.11.2018.

 

 Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta,

Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Ympäristölautakunnalta, Elenia Oy:ltä, Jämsän Aluelämpö Oy:ltä ja Jämsän Vesi liikelaitokselta.

 

Lausunnon antoivat Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen liitto. Valvontatoimi ilmoitti että heillä ei ole

 kaavaluonnoksesta lausuttavaa.

 

 Yhteenveto lausuntojen sisällöstä sekä vastineet niihin on esitetty

 selostuksen liitteessä 2.

 

 Kaavaehdotukseen on suunnittelualuetta laajennettu ottaen mukaan

 pieni ala kaupungin omistamaa puistoaluetta. Puistoalueen läpi on

 osoitettu ajoyhteys kaavamuutoksessa osoitetulle tontille 10.

 

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaan kaavaehdotus on

 piettävä julkisesti nähtävänä 30 päivän ajan.

 

Ehdotus Tekninen johtaja:

 

 Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen sekä ehdottaa

 kaupunginhallitukselle, että se päättäisi asettaa kaavaehdotuksen

 julkisesti nähtäville.

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin.

 

Khall 08.04.2019 § 87

 

Ehdotus  Kaupunginjohtaja:

 

 Kaupunginhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen julkisesti

 nähtäville teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Khall 17.01.2022 § 16  

569/10.02.03/2022   

 

 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Rainer Nyholm, puh. 040 838 0122

 

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 26.4.-29.5.2019.

 

Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Keski-Suomen museolta, jotka kumpikin antoivat lausunnon. Lasuntojen keskeinen sisältö on esitetty kaavaselostuksen kohdassa Kaavaehdotusvaihe sivuilla 12 ja 13.

 

Saatujen lausuntojen johdosta järjestettiin 9.11.2020 työneuvottelu, johon osallistuivat edustajat Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Keski-Suomen museosta, Keski-Suomen liitosta, Jämsän kaupungista ja Arkkitehtitoimisto Helena Väisäseltä. Neuvottelussa keskusteltiin erityisesti vanhan pankkirakennuksen suojelun tarpeesta ja edellytyksistä.

 

Viranomaisten näkemyksen ja Jämsän taajamaosayleiskaavasta saadun oikeuden ratkaisun myötä entinen pankkirakennus päädyttiin osoittamaan asemakaavassa suojeltavaksi.

 

Kaavamuutoshanketta kskeva maankäyttösopimus on allekirjoitettu 5.1.2022.

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

 Jämsän kaupungin hallintosääntö 25 § kohta 15.

 

Ehdotus vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

 

 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 1. kaupunginosan osan korttelin 1 asemakaavan muutoksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa