Dynasty tietopalvelu Haku RSS Jämsän kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://jamsa10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Perheneuvolan viranomaistyön siirtäminen Jämsän kaupungille / sosiaalityöntekijän viran perustaminen ja täyttöluvan myöntäminen

 

SoTe 16.12.2021 § 159 

 

 

Valmistelijat: Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen, puh. 040 721 3718, johtava sosiaalityöntekijä Minna Laurila-Paasonen, puh. 040 7638327.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Jämsän Terveys Oy:n ikääntyneiden asiakasohjauksen siirrosta Jämsän kaupungin palvelukseen 27.10.2021 § 127. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman ohjeistuksen perusteella Jämsän kaupungin on otettava Jämsän Terveydeltä vastattavakseen ja omaksi toiminnakseen mm. ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus, koska nämä tehtävät edellyttävät julkisen vallan käyttöä ja viranhaltijapäätösten tekemistä. Julkisen vallan käyttöä edellyttävät myös gerontologisen sosiaalityöntekijän ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden sosiaalityöntekijän tehtävät. Aluehallintoviraston mukaan huolimatta siitä, että kunta on ulkoistanut sosiaalipalvelujen tuottamisen, se vastaa, että sosiaalipalvelut myönnetään ja yksilökohtaiset päätökset tehdään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Asiaa on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.11.2020 § 122, 27.01.2021 § 11 ja 17.03.2021 § 33. Toiminnot/työtehtävät siirtyivät Jämsän Terveys Oy:ltä Jämsän kaupungille 1.12.2021 alkaen.

 

Viranomaistyön toteuttamiseksi Jämsän kaupungissa lain edellyttämällä tavalla Jämsän kaupungin puolelle on perustettu kahden asiakasohjaajan, omaishoidon asiakasohjaajan ja gerontologisen ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden sosiaalityöntekijän virat ko. toimintoja varten. Toimintaa varten tarvittavien virkojen perustaminen ja täyttöluvat on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.06.2021 (§ 884) ja kaupunginhallituksessa 28.06.2021 (§ 239). Perustetut virat eivät tulleet kaikilta osin julkiseen hakuun vaan henkilöstön siirto suoritettiin 1.12.2021 liikkeenluovutusperiaatteella.

 

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on valmisteltu vuoden 2021 aikana sosiaalihuollon  Kanta palveluiden käyttöönottoa. Vuoden 2022 alussa Kantaan siirtymisen yhteydessä otetaan käyttöön palvelutehtäväluokitus. Sosiaalihuollon palvelutehtävät ovat: iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut.

 

Julkisessa sosiaalihuollossa asiakastietojen rekisterinpitäjänä toimii palveluiden järjestämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen. Julkinen palvelunjärjestäjä toimii rekisterinpitäjänä myös silloin, kun asiakas asioi yksityisessä sosiaalihuollossa esimerkiksi palvelusetelillä. Yksityinen palvelunantaja voi toimia rekisterinpitäjänä ainoastaan silloin, kun kyseessä on yksityisesti toteutettava sosiaalipalvelu, joka perustuu palvelunantajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen ja jonka asiakas maksaa itse.

 

Kanta-palveluja käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat noudattavat yhtenäisiä kansallisia toimintamalleja- ja tapoja. Näitä ovat mm. yhtenäiset kirjaamisen käytännöt, omavalvontasuunnitelman mukainen toiminta arjen työssä, tietojen käytön ja luovutuksen periaatteet ja Kanta-palvelujen toimivuuden varmistaminen muutostilanteissa.

 

Tällä hetkellä perheneuvolatyö on ulkoistettu ja Jämsän Terveyden alaista toimintaa.   Palvelutarpeen arviointi ja päätökset myönnettävästä palvelusta on jatkossa tehtävä viranomaistyönä, koska tehtävä edellyttää julkisen vallan käyttöä ja viranhaltijapäätösten tekemistä vastaavalla tavalla kuin ikääntyneiden palveluohjauksessa, gerontologisen sosiaalityöntekijän sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen sosiaalityöntekijän tehtävissä. Nykyisellään tämä palvelu ei voi jatkua.

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 26 §:n mukaan kasvatus- ja perheneuvonta on määritelty sosiaalipalveluksi. Vuoden 2022 alussa Kantaan siirtymisen yhteydessä otetaan käyttöön palvelutehtäväluokitus, jossa kasvatus- ja perheneuvonta sisältyy lapsiperheiden palveluihin.

 

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävää ja organisatorista sijoittumista on käsitelty Jämsän Terveys Oy:n ohjausryhmän kokouksessa 16.11.2021. Ohjausryhmän yksimielinen ehdotus on, että Jämsän Terveyden sosiaalityöntekijä siirtyy Jämsän kaupungin työntekijäksi/sosiaalityön- tekijän virkaan ja vastaa jatkossa perheneuvolan asiakkuuksista kokonaisuudessaan.  Sosiaalityöntekijä voi tehdä yhdessä perheneuvolan työntekijöiden kanssa palvelutarpeen arvioinnin, myöntää palvelun sekä päättää työskentelyn. 

 

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän virka on välttämätön lakisääteisten viranomaistehtävien suorittamiseksi. Uusi virka/vakanssi perustetaan lapsiperheiden sosiaalityöhön. Perustettava virka ei tule julkiseen hakuun vaan henkilön siirto suoritetaan 1.2.2022 liikkeenluovutusperiaatteella.

 

Täyttölupa perheneuvolan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssi 322205)

 

Sosiaalityöntekijän virka, vakanssi 322205

Tulosalue: Sosiaalityö ja perhepalvelut

Tulosyksikkö: Lapsiperheiden sosiaalityö

Kustannuspaikka: Lapsiperheiden sosiaalityö/032070

 

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat:

 

  1. Vastaa perheneuvolapalvelun palvelutarpeen arvioinnista, siihen liittyvästä päätöksenteosta, seurannasta ja arvioinnista sekä asiakkuuden päättymisestä
  2. Laaja-alainen verkostotyö yhteistyötahojen kanssa
  3. Kasvatus ja perheneuvontatyön kehittäminen

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän virka on välttämätön lakisääteisten viranomaistehtävien suorittamiseksi. Uusi virka/vakanssi perustetaan lapsiperheiden sosiaalityöhön.

 

Kustannusvaikutus: 56 840,00 €.

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö 26 § ja 27 §

 

 

Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Jämsän kaupunginhallitukselle, että perustetaan perheneuvolan sosiaalityöntekijän virka 1.2.2022 lukien ja viralle myönnetään täyttölupa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Khall 17.01.2022 § 9  

501/00.01.00/2021   

 

Henkilöstöpäällikkö Maarit Mäntykoski 11.1.2021:

 

Sosiaalityöntekijän virka, vakanssi 322205 perustetaan ja täyttölupa myönnetään, virka on välttämätön lakisääteisten viranomaistehtävien suorittamiseksi.                           

 

 Toimivalta, johon päätös perustuu:

Hallintosääntö § 50: Kaupunginhallitus myöntää vapautuvien sekä uusien virkojen ja toimien täyttöluvat.

 

Ehdotus vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

 

 Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön siirtosopimuksen, päättää perustaa sosiaalityöntekijän viran (vakanssi 322205) ja myöntää täyttöluvan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa